Tjänster

Tjänster

Tjänsterna har ett fokus mot logistik och effektiva flöden, med en specialistkompetens mot returflöden. Returlogistik har två huvudroller:

Konsultpartner

Att utreda, utveckla och ge förslag till nya och bättre lösningar.

Tredjepartslogistiker, TPL

Att genomföra förändringar och att operativt driva hela logistiksystem.

Bägge rollerna omfattas ofta i Returlogistiks projekt, men de erbjuds naturligtvis också oberoende av varandra.

Arbetssätt

Arbetssätt

Vårt arbete omfattar alla hänsynstaganden och samband som man normalt har behov av att fånga upp och ta ställning till vid design av olika flöden. Vi är alltid angelägna om att också ta hänsyn till det kund- och situationsspecifika genom ett nära samarbete med dig som kund.

Returlogistik som utredningspartner:

 • Övergripande flödesanalys
 • Eventuella djupanalyser
 • Förslag till lösningar

Returlogistik som tredjepartsaktör:

 • Utredning och samordning
 • Genomförande av projekt
 • Operativ drift

Returlogistik som utredningspartner:

 • En första flödesanalys för att få grepp om den totala problembilden med flödesvägar och berörda aktörer.
 • Att utifrån en given referenspunkt längs flödet göra en djupanalys av flödesvägar, styrsystem, administration, fysisk hantering och inte minst av var kostnader uppstår och vem som faktiskt får ta kostnaderna.
 • I förslagen till lösningar tar vi fram viktiga parametrar som leveransservice, att få kostnadsmässig balans längs flödena och framför allt att få ett ökat företagsekonomiskt och klimatmässigt resursutnyttjande.

Returlogistik som tredjepartsaktör:

 • I det praktiska genomförandet går vi med fördel in som tredjepartsaktörer, TPL. Det vill säga att vi åtar oss det operativa ansvaret och knyter in de resurser som projektet kräver. Det kan vara transportörer, lagerhållare, pallaktörer etc. I den rollen tar vi både ett genomförande- och kvalitetsansvar.
 • Genomförandet berör stora delar av den logistiska verktygslådan, men vi har lärt oss att de organisatoriska aspekterna är extra viktiga för att skapa fungerande returflöden. Där har vi samlat på oss en stor erfarenhet.
 • Från genomförande och förverkligande övertar vi den operativa driften i rollen som tredjepartsaktör.

Klimat

Klimat

Den produktionsmässiga centraliseringen och globaliseringen har lett till mer transporter och ökad miljöbelastning. Logistik har därför kommit att betraktats uteslutande som en miljöbelastning. Men det har svängt under det senaste året. Idag ser allt fler logistiken som det kanske mest intressanta området av alla för att påverka klimatet i rätt riktning. Dessutom ser vi exempel på att klimat och företagsekonomi går hand i hand. Då blir det intressant!

Miljön är en allt viktigare katalysator för det logistiska förändringsarbetet!

Referensuppdrag

Referensuppdrag

Samordnad varudistribution

I Växjö fanns ett intresse av att minska mängden lastbilar, som lastar av varor inne i City. Detta skulle ge både förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet. Tillsammans med Växjö kommun och Citysamverkan har Returlogistik medverkat vid en analys av varuflödet in till Växjö City, för att se vilka förbättringsmöjligheter som fanns. Analysen genomfördes genom simulering, som jämförde aktuellt varuflöde med ett samordnat flöde. Resultatet av analysen har blivit ett beskrivet koncept för samordning av varutransporter in till Växjö City samt beräkning av vilken potential som fanns att minska mängden lastbilar inne i Växjö City.

Byggbranschen

Returlogistik har utvecklat ett nationellt branschgemensamt retursystem för lastpallar och har nu ansvaret för genomförande och drift av Retursystem Byggpall.
Se www.byggpall.se

Samordnad varudistribution

I Växjö finns ett intresse av att minska mängden lastbilar, som lastar av varor inne i City. Detta skulle ge både förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet. Tillammans med Växjö kommun och Citysamverkan har Returlogistik medverkat vid en analys av varuflödet in till Växjö City, för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns. Analysen har bland annat gjorts genom simulering, som jämför nuvarande varuflöde med ett samordnat flöde. Resultatet av analysen har blivit ett beskrivet koncept för samordning av varutransporter in till Växjö City samt beräkning av vilken potential som finns att minska mängden lastbilar inne i Växjö City. Arbetet planeras nu gå vidare i form av ett pilotprojekt, där konceptet ska tillämpas och testas praktiskt.

Byggbranschen

Returlogistik har utvecklat ett nationellt branschgemensamt retursystem för lastpallar och har nu ansvaret för genomförande och drift av Retursystem Byggpall.
Se www.byggpall.se

Dagligvarubranschen

Returlogistik har arbetat för att skapa bättre anpassade och effektivare returlösningar för lastpallar, bl a inom PIL-projektet (Pallar Inom Livsmedelsbranschen).

Sjukvård

Returlogistik medverkade till att utveckla innovativa och effektivare lösningar för såväl framåt- som returflöden avseende tvätt av textilier inom sjukvården. System som styrningsmässigt är baserade på RFID.

Dagligvarubranschen

Returlogistik arbetar aktivt för att skapa bättre anpassade och effektivare returlösningar för lastpallar, bl a inom PIL-projektet (Pallar Inom Livsmedelsbranschen).

Sjukvård

Returlogistik medverkar till att utveckla innovativa och effektivare lösningar för såväl framåt- som returflöden avseende tvätt av textilier inom sjukvården. System som styrningsmässigt är baserade på RFID.