Returlogistiks arbetssätt

Den erfarenhet vi samlat på oss genom åren har systematiserats i en väl dokumenterad och systematiserad arbetsmodell. Modellen omfattar alla hänsynstaganden och samband som man normalt har behov av att fånga upp och ta ställning till vid design av såväl retur- som framåtflöden. Modellen är en stomme för analys. Den gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ställa diagnoser och föreslå åtgärder. Modellen är ryggraden, men vi är alltid lika angelägna om att också ta hänsyn till det kund- och situationsspecifika. Det finns utredningseffektivitet i att lära av andra. Vi hävdar att likheterna alltid är större än olikheterna, men man ska ha respekt för olikheterna.

Vår arbetsmodell är detaljerad och består av ett antal parametrar och relationer. Vi beskriver den gärna närmare. Ta kontakt så berättar vi mer.

Vårt arbetssätt

Analys av returflöden involverar ofrånkomligen flera led. Det är en av förklaringarna till komplexiteten och att frågorna ofta är eftersatta. Man ser nästan alltid att olika led optimerar sin egen verksamhet och/eller ”knuffar över” problemen och kostnaderna på nästa led. Vi arbetar etappvis för att hantera komplexiteten på ett effektivt sätt. Returlogistik tar med fördel såväl ett utrednings-, som ett genomförande- och driftsansvar:

Returlogistik som utredningspartner:

  • En första flödesanalys för att få grepp om den totala problembilden med flödesvägar och berörda aktörer.
  • Att utifrån en given referenspunkt längs flödet göra en djupanalys av flödesvägar, styrsystem, administration, fysisk hantering och inte minst av var kostnader uppstår och vem som faktiskt får ta kostnaderna.
  • I förslagen till lösningar tar vi fram viktiga parametrar som leveransservice, att få kostnadsmässig balans längs flödena och framför allt att få ett ökat företagsekonomiskt och klimatmässigt resursutnyttjande.

Returlogistik som tredjepartsaktör:

  • I det praktiska genomförandet går vi med fördel in som tredjepartsaktörer, TPL. Det vill säga att vi åtar oss det operativa ansvaret och knyter in de resurser som projektet kräver. Det kan vara transportörer, lagerhållare, pallaktörer etc. I den rollen tar vi både ett genomförande- och kvalitetsansvar.
  • Genomförandet berör stora delar av den logistiska verktygslådan, men vi har lärt oss att de organisatoriska aspekterna är extra viktiga för att skapa fungerande returflöden. Där har vi samlat på oss en stor erfarenhet.
  • Från genomförande och förverkligande övertar vi den operativa driften i rollen som tredjepartsaktör.