Klimatet som logistisk katalysator

Den stora sabotören – eller frälsaren i nöden? Den produktionsmässiga centraliseringen och globaliseringen har lett till mer transporter och ökad miljöbelastning. Logistik har därför kommit att betraktats uteslutande som en miljöbelastning. Men det har svängt under det senaste året. Idag ser allt fler logistiken som det kanske mest intressanta området av alla för att påverka klimatet i rätt riktning. Dessutom ser vi exempel på att klimat och företagsekonomi går hand i hand. Då blir det intressant!

Den omfattande engångshantering vi fortfarande har ifrågasätts allt mer. Den är miljömässigt tveksam och dyr. Engångspall i en container kostar exempelvis med avgifter och transporter omkring 30 kr/styck i kvittblivningskostnad.

Bilar med låg fyllnadsgrad, den är idag 30-40%, är vare sig logistiskt eller miljömässigt intressant. Undersökningar visar att om fyllnadsgraden ökar kan antalet transporter reduceras med 2/3, andra undersökningar visar att samlastning/samåkning kan minska koldioxidutsläppen med 25-50%, bättre anpassade förpackningar med 30% o s v. En kritisk fråga att ställa sig är vilken service vi egentligen behöver? Måste en så hög andel av allt gods verkligen levereras inom 24 timmar? En något längre leveranstid ökar konsolideringsmöjligheterna och effektiviserar transporterna.

Genom att ifrågasätta gamla sanningar och tänka i nya banor kan vi vinna både minskad klimatbelastning och lägre kostnader. Som logistiker har vi naturligtvis sneglat länge på de här potentialerna, de är inget nytt för oss. Men vi har ändå inte kommit åt dem. Skillnaden idag är att logistiken får draghjälp på ett sätt som den kanske aldrig haft tidigare. Så länge logistik anses som ett nödvändigt ont och jämställs med en lastbil kommer inget att hända. Men med dagens kunskap om logistikens klimatmässiga potentialer kommer den att behandlas på ett annat sätt. Opinionen kommer att styra allt mer, andra beslutsfattare involveras och frågorna kommer att lyftas högre upp i våra organisationer.

Miljön är en allt viktigare katalysator för det logistiska förändringsarbetet!